فرایند پذیرش مقالات

تمامی مقالات ارسالی توسط نویسندگان، در ابتدا توسط  اعضای هیئت تحریریه مجله بررسی و در صورت هم خوانی با اهداف  مجله، جهت بررسی حداقل به 2 دوار متخصص ارسال می شوند. اعضای مجله تمام تلاش خود را می کنند تا نتیجه داوری در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاع نویسنده مسئول مکاتبات رسانده  می شود. داوران ممکن است از داورانی که توسط نویسنده معرفی می شوند یا افرادی غیر از آن باشد. نویسنده مسئول می تواند با ورود به سیستم در هر زمان از وضعیت مقاله خود مطلع گردد.

 

نمایش نموداری فرایند ذیرش مقالات