اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور محمد کارگر

میکروبیولوژی استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

microkargargmail.com
0000000295313645

h-index: 25  

مدیر مسئول

پروفسور فرشید کفیل زاده

زیست شناسی استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

f.kafilzadehgmail.com
0000000325067140

h-index: 20  

مدیر داخلی

دکتر کاوس ایازپور

ویروس شناسی گیاهی استادیار ویروس شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

kayazpourgmail.com

h-index: 5  

دبیر اجرایی

دکتر اکرم نجفی

باکتری شناسی دکتری، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

akna85gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر ساره رئیس زاده جهرمی

ژنتیک مولکولی استادیار ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

sarehraiszadehgmail.com

آمارگر

دکتر سید کوروش سرورزاده

برنامه ریزی شهری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

ssarvarzadehyahoo.com

صفحه آرا

مهندس میلاد مخفیان

کشاورزی و منابع طبیعی کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

m.makhfiansrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور محمد علی آموزگار

میکروبیولوژی استاد، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

amoozegaribrc.ir
0000000204137632

h-index: 38  

پروفسور عباس اخوان سپهی

میکروب شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

akhavansepahygmail.com
0000000161976144

h-index: 17  

پروفسور فرزاد افشاری

بیماری شناسی گیاهی استاد، مرکز تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج

fafsharihotmail.com
0000000251956948

h-index: 14  

دکتر معصومه انوری

میکروب شناسی گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

anvariiaurasht.ac.ir
09112323482
0000-0002-9445-4112

h-index: 10  

پروفسور سعید تاج بخش

باکتری شناسی پزشکی استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

tajbakhshsaeedyahoo.com
0000000341773272

h-index: 16  

دکتر یحیی تهمتن

بهداشت مواد غذایی دانشیار، انستیتو رازی شیراز

yahyatahamtanyahoo.com
0000000232047722

h-index: 11  

پروفسور محمد حسن شاه حسینی

بیوتکنولوژی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس

shahhosseinyyahoo.com

پروفسور مهدی حسن شاهیان

میکروبیولوژی استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

uk.ac.irmshahi
hasanshahigmail.com
0000000198997168

h-index: 28  

دکتر محمد فائزی قاسمی

میکروبیولوژی گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

faeziliau.ac.ir
09113314187
0000-0003-2188-176X

h-index: 9  

پروفسور محمد کارگر

میکروبیولوژی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

mkargarjia.ac.ir
0000000295313645

h-index: 25  

پروفسور فرشید کفیل زاده

زیست شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

f.kafilzadehgmail.com
0000000325067140

h-index: 20  

پروفسور محمد معتمدی فر

میکروبیولوژی استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

motamedmyahoo.com
0000000349934034

h-index: 25  

پروفسور رخشنده ناطق

ویروس شناسی استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

rakhshnsphtums.com

پروفسور رامین یعقوبی

ویروس شناسی استاد، مرکز تحقیقات پیوند اعضا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

rayaviroyahoo.com

h-index: 18