اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب‌ها به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم منتشر می‌گردد و هدف از آن ترویج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با علوم گوناگون میکروبیولوژی شامل  میکروبیولوژی محض، مولکولی و کاربردی با گرایش‌های صنعتی، غذایی، محیطی، میکروبیولوژی بالینی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی و بیماری‌های گیاهی می‌باشد.