درباره نشریه

- بر اساس نامه شماره  464/87/ص/94 مورخ 16/1/94 و پیرو نامه 152127/18/3 مورخ 14/7/95 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه دنیای میکروب ها از شماره بهار 1394 حائز رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

 

- مجله دنیای میکروب ها بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طبق شماره 87/255030 مورخ 1385/9/30 و تایید معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 124/877 مورخ 1287/3/6 مجوز انتشار و بر اساس رای هفتاد و دومین جلسه بررسی تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 29/9/1389 دارای رتبه علمی پژوهشی گردید.