دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. میانکنش بین هلیکوباکتر پیلوری و اتوفاژی: یک مکانیسم محتمل درگیر در سرطانزایی معده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

عباس یادگار؛ مرضیه اسمعیل زاده؛ فرشید کفیل زاده؛ محمد کارگر؛ حمید اسدزاده عقدایی


2. اثر ضد باکتریایی نانو ذره نقره سنتز شده از جلبک قرمز Gracilaria gracilis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

سمیه عطائی جلیسه؛ مریم زمانی کوچصفهانی؛ محمد حسین زمانی کوچصفهانی