کلیدواژه‌ها = اشریشیاکلی
تعداد مقالات: 4
1. فراوانی ژن های papA، papC و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت ادراری

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 44-52

مریم قلندری شمامی؛ محسن میرزایی؛ شهین نجار پیرایه


2. شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394، صفحه 200-208

فائزه فرحانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد کارگر


3. پایش بیمارستانی مقاومت باکتری های انتروباکتر و اشریشیاکلی نسبت به کارباپنم ها در سویه های دارای مقاومت دارویی چندگانه در شهر اصفهان

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394، صفحه 64-75

داریوش شکری؛ سینا مباشری زاده؛ سید مسیح فاطمی؛ رضا مویدنیا؛ مهسا صادقی نایینی


4. ساخت شاتل وکتور بیانی برای باکتری های اشریشیا کلی و باسیلوس سابتیلیس

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 16)، پاییز 1392، صفحه 188-197

محمدرضا رشیدی؛ مجید مقبلی