کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس
تعداد مقالات: 8
1. اثرات ضدبیوفیلمی و ضد باکتریایی سویه های تولید کننده باکتریوسین اشریشیا کلی و باسیلوس سوبتلیس

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35)، تابستان 1397، صفحه 143-154

محمدرضا سرجوقیان؛ شکیبا درویش علیپور آستانه


2. تاثیر سونیکیشن بر نیوزوم حاوی اسانس آویشن به منظور ایجاد شوینده زیستی-نانویی

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 33)، زمستان 1396، صفحه 310-321

زهره کریمی؛ سمیرا نادری نژاد؛ فاطمه حقیرالسادات


3. بررسی مقاومت میکروبی، ارزیابی فنوتیپی و ژنتیکی پمپ افلاکس norA در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) و سیپروفلوکساسین

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29)، زمستان 1395، صفحه 286-296

سمانه سادات کاظمی؛ فهیمه نعمتی منصور؛ امیر میرزائی؛ فاطمه اشرفی


5. تولید و اثر بخشی ضدباکتریایی پانسمان های نانوکریستال نقره

دوره 9، شماره 1 (پیاپی 26)، بهار 1395، صفحه 62-70

مرجان انشاییه؛ آزاده عبدلی؛ رضا منتظری


6. بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 206-213

مریم رئیسی؛ الهه تاج بخش؛ حسن ممتاز