نویسنده = حسن ممتاز
تعداد مقالات: 5
4. بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393، صفحه 206-213

مریم رئیسی؛ الهه تاج بخش؛ حسن ممتاز