نویسنده = معصومه حیاتی
تعداد مقالات: 6
1. کشت معلق نئوسپورا کنینوم با استفاده از لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 15)، تابستان 1392، صفحه 132-137

شمسی اژدهاکش پور؛ محمد مهدی نام آوری؛ ناهید نقشگر؛ عبدالله رحیمیان؛ مریم منصوریان؛ معصومه حیاتی


2. مهار مرگ بچه موش ناشی از تاثیر باکتری اشریشیا کلی K99 توسط باکتری‌های کلی‌سینوژنیک

دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 77-83

فاطمه گلستان؛ یحیی تهمتن؛ معصومه حیاتی؛ الهام معظمیان


3. جداسازی اسپروزویت های تیلریا لستوکاردی به منظور تولید رده سلولی جدید بوکت

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 222-228

ناهید نقشگر؛ محمد مهدی نام آوری؛ شمسی اژدهاکش پور؛ محمدعبدی گودرزی؛ سیدمحمدحسین حسینی؛ کسری اسماعیل نیا؛ معصومه حیاتی؛ امید رضا امر آبادی


4. مقایسه برخی از فاکتورهای حدت اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک 99K با دو روش PCR و SDS-PAGE

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 238-244

یاسمین کیانی؛ یحیی تهمتن؛ محمد حسین حسینی؛ معصومه حیاتی


5. شناسایی سریع و هم زمان عوامل بیماریزا و تیپ های کپسولی پاستورلا مالتوسیدا جدا شده از گوسفند و بز با روش Multiplex PCR

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 162-168

سمانه دانش لاری؛ یحیی تهمتن؛ معصومه حیاتی؛ محمد کارگر