سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نسخه های رایگان صرفا برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی سراسر کشور، مراجع علمی ، اعضای هیئت تحریریه، مشاوران علمی نشریه و نویسندگان مقالات هر شماره ارسال می گردد. افرادی که تمایل به اشتراک این مجله دارند لطفا پس از تکمیل فرم،  بهای اشتراک مجله را به شماره حساب 0106586290009 سیبا بانک ملی شعبه فاطمیه جهرم بنام معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم واریز و اصل فیش بانکی را همراه با فرم اشتراک به آدرس پست الکترونیک مجله و یا به آدرس پستی مجله ارسال نمایند.