اصول اخلاقی انتشار مقاله

هزینه بررسی یا داوری (Charge): 

انتشار مقالات در فصلنامه دنیای میکروبها به صورت رایگان می باشد و هیچگونه هزینه ای برای بررسی، داوری، انتشار و چاپ مقالات از نویسندگان دریافت نمی کند. هزینه های مربوط به بررسی، داوری، انتشار و چاپ مقالات به صورت دسترسی باز توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم تامین می گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به بخش قوانین حق تالیف و توافق نامه دسترسی باز مراجعه فرمایید.

توافق نامه دسترسی باز

فصلنامه دنیای میکروبها به صورت دسترسی باز و بدون دریافت هزینه برای بارگذاری (دانلود) مقالات منتشر می شود. تمامی افراد مجاز به دریافت، مطالعه، پخش و همچنین لینک دهی به متن مقالات می باشند. همچنین کاربران می توانند از مقالات برای اهداف غیرتجاری و قانونی استفاده کنند.

حق تالیف و مجوز

تمامی مقالات در فصلنامه دنیای میکروبها تحت قوانین Creative Commons Attribution License منتشر می گردند. حق تالیف آثار برای نویسندگان محفوظ و دسترسی آزاد به متن مقالات آنها به صورت رایگان فراهم می گردد.

 (CC-By-NC). استفاده های غیر تجاری از آثار به شرط استناد صحیح به اثر اصلی مجاز است.

 دسترسی باز (Open Access): 

فصلنامه دنیای میکروبها به صورت دسترسی باز و بر اساس قوانین Open Access Statement منتشر می شود. از اینرو هیچ گونه هزینه ای برای دسترسی و مطالعه مقالات از کاربران دریافت نمی شود. همچنین مقالات با دسترسی آزاد در فصلنامه دنیای میکروبها تحت قوانین Creative Commons Attribution License منتشر و  استفاده غیرتجاری از آن ها به شرط ارجاع صحیح به اثر مجاز می باشد.

 قوانین مربوط به سرقت ادبی:

تمامی نویسندگان مقالات باید از اصول اخلاق نشر در مورد نویسندگی شامل نویسندگان، نویسنده مسوول، نویسنده اهدایی، نویسنده روح و همچنین ارسال دوگانه، دستکاری تصاویر، سرقت ادبی و تضاد منافع به خوبی آگاهی داشته باشند. در موارد مشاهده و یا مشکوک به عدم رعایت اصول اخلاق نشر، بر اساس استانداردها و دستورالعمل های COPE رفتار و توصیه های آن در نظر گرفته می شود. از این رو، مشاهده هرگونه سو رفتار در زمان ارسال و داوری مقالات منجر به رد مقاله ارسالی می گردد. در صورت مشاهده هرگونه سو رفتار پس از انتشار مقالات، فصلنامه دنیای میکروب ها حق صدور اصلاحیه، بازپس گیری و حذف مقالات را برای خود محفوظ می دارد. همچنین در صورت مشاهده هرگونه سو رفتار در زمان ارسال، داوری و یا بعد از انتشار مقالات، فصلنامه دنیای میکروبها حق ارسال گزارش و اطلاع رسانی به موسسه مطبوع نویسندگان را برای خود محفوظ می دارد. تمامی نویسندگان، داوران و کاربران می توانند دستورالمل های COPE را در اینجا مطالعه نمایند.

 ناشر: 

فصلنامه دنیای میکروبها توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم منتشر می شود.

حق تالیف (Copy Right): 

فصلنامه دنیای میکروب ها از تمامی نویسندگان می خواهد تا فرم پروانه انحصاری انتشار مقالات در این فصلنامه به صورت دسترسی باز و تحت مجوز Creative Commons license 4.0 (CC-BY) را پس از پذیرش مقاله از اینجا دریافت، امضا و برای مجله ارسال نمایند. حق تالیف و نشر آثار برای نویسندگان محفوظ بوده و نویسندگان آزادند تا آثار خود را در مخازن مختلف ثبت نمایند.