فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها (JMW) - واژه نامه اختصاصی