دوره و شماره: دوره 13، شماره 2( پیاپی 43) - شماره پیاپی 43، تابستان 1399 
5. روان سازی و بازیافت نفت خام توسط بیوسورفاکتانت تولید شده از اسینتوباکتر جانسونی ABR6

صفحه 154-164

الهام اکبری؛ کیوان بهشتی مآل؛ بهنام راسخ؛ زرین دخت امامی کرونی؛ میثم امیدی