دوره و شماره: دوره 13، شماره 1(پیاپی 42) - شماره پیاپی 42، بهار 1399 
2. بهینه سازی تولید پلی هیدروکسی‌بوتیرات سویه جدید باسیلوس سرئوس جدا شده از پساب پتروشیمی

صفحه 21-35

خسرو عیسی‌زاده؛ صبا امیری کجوری؛ زهیر حشمتی پور؛ میرساسان میرپور؛ سعید ضرابی