دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 (پیاپی 41) - شماره پیاپی 41، زمستان 1398 
2. خالص سازی هورمون رشد انسانی تولید شده به شکل محلول از سویه نوترکیب اشریشیاکلی در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 343-354

سید مرتضی رباط جزی؛ سید محمد حسن‌‌پور متی‌‌کلایی؛ ولی اله بابایی پور،؛ حمیده روحانی نژاد