دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 (پیاپی 39) - شماره پیاپی 39، تابستان 1398 
5. ایجاد سویه مخمر حساس به تاکسول با القای جهش TUB2 -Asp26

صفحه 150-159

حامد عشوریون؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ زیبا فولادوند؛ فاطمه رضاقلی