دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 (پیاپی 38)، بهار 1398 
7. اثر افزودن سرم گوساله بر بیان ژن‌های ویرولانس استافیلوکوکوس اورئوس

صفحه 73-83

هادی کوهساری؛ عزت الله قائمی؛ نور امیرمظفری؛ مریم صادق شش پلی


8. تاثیر برخی از داروهای ضدمالاریا بر روی آنزیم گلوتاتیون-S- ترنسفراز پلاسمودیوم برگیی

صفحه 84-90

علیرضا صادقی تفرشی؛ صدیقه صادقی؛ مریم حکمتی پور؛ شقایق شمس؛ مریم محمدی؛ فریده وهابی؛ محمد ارجمند؛ زهرا زمانی