دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 (پیاپی 37) - شماره پیاپی 37، زمستان 1397 
2. شناسایی جهش های ژن NS5B ژنوتیپ 1a ویروس هپاتیت C در استان گیلان

صفحه 332-339

لیلا اسدپور؛ حمدالله رحیمی دوگاهه؛ مهناز هوشمند راد