دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 (پیاپی 35) - شماره پیاپی 35، تابستان 1397 
7. تجزیه زیستی نفت خام و ترکیبات پلی آروماتیک چند حلقه ای توسط مخمر اگزوفیالا 5043 UTMC

صفحه 188-198

فرحناز اکبرزاده؛ حمید مقیمی؛ شمس الضحی ابولمعالی؛ جواد حامدی