دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 (پیاپی 34) - شماره پیاپی 34، بهار 1397 
5. تنوع مولکولی باکتری ها و آرکی های هتروتروف غار نمکدان قشم

صفحه 61-72

محبوبه دارابی؛ محمد علی آموزگار؛ ملیحه مهرشاد؛ نینا زمانی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ محمود شوندی