دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 (پیاپی 31) - شماره پیاپی 31، تابستان 1396 
4. جداسازی و شناسایی باکتری های کمولیتوتروف اکسید کننده گوگرد از غار نمکی قشم

صفحه 134-144

نینا زمانی؛ محمد علی آموزگار؛ ملیحه مهرشاد؛ محبوبه دارابی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ محمود شوندی