دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 (پیاپی 30) - شماره پیاپی 30، بهار 1396 
7. بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

صفحه 69-79

مریم شاهی وند؛ مجتبی رضایی احمدآبادی؛ عیدی بازگیر؛ رستم یزدانی بیوکی