دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 (پیاپی 29) - شماره پیاپی 29، زمستان 1395 
7. ارزیابی میزان بقای فرم های غیر قابل کشت هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های آب

صفحه 337-345

پرستو چمن رخ؛ محمد حسن شاه حسینی؛ مهناز مظاهری اسدی؛ طاهر نژاد ستاری؛ داوود اسماعیلی