دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 (پیاپی 28) - شماره پیاپی 28، پاییز 1395 
4. تأثیر ضد میکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی-حلقی

صفحه 215-225

پروانه ابریشم چی؛ مهرانگیز خواجه کرم الدینی؛ ریحانه هوشیار سرجامی؛ آرزو ذاکر؛ جواد اصیلی؛ حسن پرسا؛ رضا ظریف


6. جداسازی و شناسایی فیلوژنتیکی باکتری های بومی نفت خوار از خاک منطقه کارون اهواز

صفحه 236-246

محمد حسین آرش اسدی راد؛ مهناز مظاهری اسدی؛ حمید راشدی؛ طاهر نژاد ستاری