دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 (پیاپی 25)، زمستان 1394 
2. بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت C در مخمر پیکیا پاستوریس

صفحه 271-280

راحله صولت؛ پونه رحیمی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ محمدرضا آقاصادقی؛ روح الله وهاب پور؛ مهدی شکری


7. بررسی تولید سوربیتول توسط دبرومایسس هانسنئی

صفحه 320-329

مرضیه شمعی؛ فروغ عسگری کرچگانی؛ غلامرضا قزلباش؛ وجیهه کرباسی زاده؛ ایرج نحوی