دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 (پیاپی 24)، پاییز 1394 
1. تشخیص سریع ویروس لارینگو تراکئیت عفونی (ILTV) با استفاده از روش Real-time PCR مبتنی بر ژن اختصاصی UL27

صفحه 183-189

سمانه ظهیری یگانه؛ محمد صادق هاشم زاده؛ احسان ظفری؛ مهدی تات؛ محمد نجاراصل؛ بنت الهدی زهرایی؛ روح الله درستکار


4. بهینه سازی روش شناسایی اشریشیا کلی در بستنی بر مبنی 16S rDNA

صفحه 209-220

مریم رنجبر؛ محمد گلی؛ غلامرضا قلمکاری؛ مصطفی مانیان؛ محمد رضا مراثی؛ رضا ندائی نیا