دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 (پیاپی 22)، بهار 1394 
6. تولید پروتئاز قلیایی توسط باسیلوس تیکیولنسس سویه FJSH2 جدا شده از فاضلاب کشتارگاه دام جیرفت

صفحه 54-63

ارسطو بدویی دلفارد؛ پروین امیری؛ نرجس رمضانی پور؛ زهرا کرمی؛ بتول قنبری