دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 (پیاپی 20)، پاییز 1393 
6. جداسازی و بررسی هویت مولکولی مایکوپلاسما هومینیس دستگاه تناسلی زنان و مردان نابارور در کرمان

صفحه 233-240

سمانه جمالیزاده بهاآبادی؛ بابک خیرخواه؛ علیرضا فارسی نژاد؛ ویکتوریا حبیب زاده