دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 (پیاپی 19)، تابستان 1393 
2. بررسی جهش در ژنgyrA جدایه های بالینی اسینتوباکتر بامانی مقاوم به کینولون

صفحه 109-117

حسین فاضلی؛ بهاره وکیلی؛ فرزین خوروش؛ پریسا شعاعی؛ اشرف کریمی نیک؛ مجید یاران؛ بهروز عطایی؛ موج خالقی؛ طاهره مطلبی


4. تاثیر ضد اتصالی لاکتو باسیلوس رامنوسوس بر استرپتوکوک های دهانی

صفحه 128-137

ساناز طهمورث پور؛ آرزو طهمورث پور؛ روحا کسری کرمانشاهی


6. بررسی تجزیه زیستی نفت خام توسط آلکانی‌ورراکس دیزلولی: سویه جداسازی شده از رسوبات منطقه ساحلی خلیج فارس

صفحه 148-161

نرگس برومندی؛ محمد مهدی محمودی؛ داریوش مولا؛ عباسعلی رضاییان؛ مسعود بوستانی