دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 (پیاپی 18)، بهار 1393 
4. بررسی سمیت توکسین های آلفا (α) و اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

صفحه 38-48

مهناز کریمی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ محمد کارگر


8. کاربرد نانوذرات اکسید آهن در میکروب شناسی و اثرات آنها بر میکروارگانیسم ها

صفحه 75-86

علیرضا ابراهیمی نژاد؛ آیدین برنجیان؛ سید امین کوهپایه؛ یونس قاسمی