دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 (پیاپی 17)، زمستان 1392 
1. تولید سلولز توسط جدایه های باکتریایی بومی ایران

صفحه 273-280

راحله طاهری؛ هاتف آجودانی فر؛ پرستو پورعلی


2. مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم بر اساس تکنیک RAPD-PCR

صفحه 281-289

رسا شینی محراب زاده؛ آذردخت خسروی؛ عبدالرزاق هاشمی؛ هوشنگ جمالی


6. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری تجزیه کننده هگزادکان از کمپوست

صفحه 320-327

محمد رضا سمائی؛ سید باقر مرتضوی؛ بی تا بخشی؛ احمد جنیدی جعفری؛ مینا بوستان شناس


8. تنوع ژنتیکی و اکولوژیکی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه حیوانات نشخوارکننده: گذشته، حال و آینده

صفحه 337-350

علی خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ محمد حسین افسریان؛ حمید بدلی