دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 و 2 (پیاپی 12)، تابستان 1391، صفحه 1-70 
1. تکثیر هم‌دمایی به واسطه حلقه: روش تشخیص سریع و کم هزینه عوامل عفونی

صفحه 7-22

اعظم عسکری؛ محمد کارگر؛ صادق قربانی دالینی؛ عباس دوستی


5. بررسی آلودگی میکروبی انواع شیر و فرآورده‌های لبنی پاستوریزه در استان قم

صفحه 47-57

محمد رضا ذوالفقاری؛ ریحانه گائینی؛ ناصر کلهر؛ محدثه خلیلیان؛ محمد حسین رضویان؛ محبوبه سلیمانی ساسانی


6. ارزیابی شیوع سویه‌های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه شهر کاشان

صفحه 58-65

سیده مرضیه جباری شیاده؛ رضوان منیری؛ احمد خورشیدی؛ محمد علی صبا؛ سید غلامعباس موسوی؛ مهدی صالحی