دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 و 4 (پیاپی 11)، زمستان 1390 
4. بررسی اثر فاکتور‌های فیزیکوشیمیایی بر میزان تشکیل دی‌پیکولینیک اسید در باسیلوس سرئوس PTCC1015

صفحه 93-100

صابر نیک سیرت؛ محمد فائزی قاسمی؛ خسرو عیسی زاده؛ محمد رضا مجید خوش خلق پهلویانی


5. بررسی میزان فراوانی سرووارهای شایع مولد لپتوسپیروزیس در سرم کارکنان کشتارگاه صنعتی دام استان زنجان

صفحه 101-108

پژواک خاکی؛ ابراهیم خداوردی داریان؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ حمید یاحقی؛ مهرانگیز دژبرد؛ ناهید سلطانی مجد