دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 و 2 (پیاپی 10)، تابستان 1390 
2. مقایسه عملکرد سلول های آزاد و تثبیت شده باسیلوس لیکنی فورمیس در تولید پروتئاز قلیایی

صفحه 15-22

محمد مشهدی کریم؛ مهرداد آذین؛ سید لطیف موسوی گرگری؛ میثم سرشار


5. بررسی سرولوژیک شیوع ویروس سیتومگال در بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم

صفحه 36-40

وحید حمایت خواه جهرمی؛ کرامت اله دری؛ حمیدرضا مومنی؛ حبیب اله جوهری؛ حسین کارگر


6. حضور کلاد D زوگزانتله در مرجان های نرم و سخت غالب اطراف جزیره لارک، خلیج فارس

صفحه 41-49

محمد حسن شاه حسینی؛ پر گل قوام مصطفوی؛ غلامحسین و‏ثوقی؛ ساناز آزادبادی