دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 (پیاپی 9)، زمستان 1389، صفحه 209-264 
2. جداسازی اسپروزویت های تیلریا لستوکاردی به منظور تولید رده سلولی جدید بوکت

صفحه 222-228

ناهید نقشگر؛ محمد مهدی نام آوری؛ شمسی اژدهاکش پور؛ محمدعبدی گودرزی؛ سیدمحمدحسین حسینی؛ کسری اسماعیل نیا؛ معصومه حیاتی؛ امید رضا امر آبادی