دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 (پیاپی 8)، پاییز 1389، صفحه 149-207 
1. جداسازی و کلون سازی ژن آنزیم کوتیناز باکتری ترموبیفیدا فوسکا

صفحه 155-161

الهه پورفخرایی؛ مهرداد بهمنش؛ مجید عرفانی مقدم