دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7)، تابستان 1389، صفحه 81-148 
1. کلون‌سازی و بیان سیتوپلاسمی L-آسپاراژیناز II در باکتری اشریشیا کلی

صفحه 87-93

حسین مهبودی؛ منصور عباچی؛ شهرام عراقی؛ هاله حامدی فر؛ بهروز وزیری؛ فریدون مهبودی


2. اثر مهاری کانجوگه داکسی‌سیکلین و نانوذرات نقره بر باکتری بروسلا ملی‌تنسیس

صفحه 84-100

محسن اجلی؛ مجتبی صلوتی؛ حامد علیزاده؛ زهرا حیدری؛ حسین حمزه‌ای؛ آرام علیزاده


4. مقایسه روش PCR-RFLP با روش‌های بیوشیمیایی در تشخیص عوامل سل ریوی انسانی

صفحه 109-115

بهنام رفیعی؛ علی اصغر فرازی؛ داود صادقی؛ سپیده غنی؛ راضیه نظری؛ روح اله کشاورز؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری مصوری


8. شناسایی قارچ مولد پوسیدگی ساقه برنج در استان فارس

صفحه 137-143

فریبا رئوفی؛ فخرالسادات خسروفر؛ گیلدا نجفی پور