دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 (پیاپی 6)، بهار 1389، صفحه 1-80 
1. کلون سازی، تعیین توالی و بیان ژن آسپاراژیناز باکتری اروینیا کریزانتمی

صفحه 7-15

راضیه افراسیابی؛ خسرو آقایی‌پور؛ فرشید کفیل‌زاده؛ صدیقه سادات صفویه


2. استخراج و کلون سازی ژن اینترلوکین-2 جوجه پرورشی ایران

صفحه 16-23

حمیده امینی؛ سید داود حسینی؛ جمیله نوروزی؛ دلاور شهباززاده