دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (پیاپی 5)، زمستان 1388، صفحه 211-280 
1. مطالعه بیان پروتئین core+1 ویروس هپاتیت C توسط روش میکروسکوپی هم کانون

صفحه 217-226

حسن نوربازرگان؛ عطیه هاشمی؛ محمدرضا آقاصادقی؛ آرش معمارنژادیان؛ مهدی آسمار؛ فرزین روحوند


2. راه اندازی روش Real-time PCR برای تشخیص و تعیین کمی ویروس سرخک با استفاده از ژن F

صفحه 227-234

طاهره زارعی؛ خسرو آقایی‌پور؛ فرشید کفیل‌زاده؛ عبدالحمید شوشتری


3. تشخیص کریپتوکوکوس نئوفورمانس در بیماران ایدزی با روش تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه (LAMP)

صفحه 235-242

محمدحسن شاه حسینی؛ علیرضا رضائی امیرآبادی؛ جلیل وند یوسفی؛ محمد قهری؛ کیهان آزادمنش؛ الهام مسلمی


8. ارزیابی تیمارهای ریزوبیوم بومی، کود حیوانی و اوره بر رشد گیاه یونجه در استان فارس

صفحه 270-275

محمد جواد نوروزنژاد؛ محمد کارگر؛ کاووس ایاز پور؛ مهدی کارگر؛ ساره رییس زاده