دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1387 
1. تجزیه و سولفورزدایی زیستی نفت خام توسط باسیلوس‌ها

صفحه 5-14

عباس اخوان سپهی؛ ایثار دژبان گاپاشا؛ مسعود امامی؛ ارژنگ محمد ناخدا