رهایش دارو در پوست و اثرات ضدقارچی نانوذرات سیلیسی حاوی اکونازول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران،بخش نانودرماتولوژی،مرکزآموزش وپژوهش بیماری‌های پوست وجذام،تهران، ایران

3 انستیتو پاستور ایران

چکیده

سابقه و هدف: نانوذرات سیلیکا (MCM41) از دسته مزوپورهای سیلیکا (MSNs) دارای منافذ بزرگ و چگالی نسبتاً پایین هستند. هدف ازاین پژوهش بارگذاری داروی اکونازول برروی نانوذرات MCM41-NH2 و MCM41 و بررسی رهایش اکونازول در پوست انسان (Ex-Vivo) و اثر ضدقارچی آن بود.
مواد و روش‌ها: در ابتدا MCM41  تهیه شد، سپس با آمین­ستیل­تری­متیل­آمونیوم بروماید، نانوذرات MCM41-NH2ساخته شد و داروی اکونازول روی آن بارگذاری گردید. مورفولوژی نانوذرات با دستگاه SEM و بارگذاری دارو با دستگاه FT-IR تعیین و برای اندازه‌گیری رهایش از دستگاه فرنز سِل وUV-Vis استفاده شد. اثر ضد قارچ ECO/MSNs با روشهای چاهک پلیت برای قارچ آسپرژیلوس فیومگتس و با استفاده ازروش پورپلیت برروی کاندیدا آلبیکنس بررسی شد. در بررسی رهایش پوستی[p1] [l2]  کرم با نسبت 1 به 1 دارو/ نانوذرات تهیه و از دستگاه فرنز سِل استفاده شد.
یافته ها:نانوذرات سیلیکا در ابعاد حدود 300 نانومتر شد و رها‌سازی دارو در پوست نشان داد، طی 8 ساعت اول رهایش80% و پس ازآن تا 24 ساعت رهایش دارو به صورت پیوسته ادامه دارد. بررسی اثر ضد قارچ به روش چاهک پلیت نشان دادECO/MCM41 دارای اثر‌هاله عدم رشد بزرگ­تر و همچنین حداقل غلظت مهاری mg/ml(MIC)75 می‌باشد. اثرات ضدقارچی پس از 72 ساعت تایید گردید. همچنین حداقل غلظت مهاری  ECO/MCM41 در متانول بیشتر بود.
نتیجه‌گیری:  به دلیل اثرات ضد قارچی نانوذرات سیلیسی حاوی اکونازول، استفاده از آن به عنوان داروی مناسب در کرم  پیشنهاد می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها