حذف زیستی کروم توسط سودوموناس پلکوگلوسی سیدا و نانوذرات سیلیسی مزوپور از خاک های آلوده به نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: حضور فلزات سنگین سمی و سرطان زا همچون کروم در فاضلاب صنعتی، یک آلودگی مهم برای خاک های کشاورزی و منابع طبیعی آب محسوب می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی حذف کروم با یک جدایه باکتریایی از خاک آلوده در مقایسه با نانوذرات سیلیسی مزوپوری می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش به منظورجداسازی باکتری تجزیه کننده کروم، نمونه برداری از خاک های مناطق مختلف نفتی ساحل کیاشهر صورت گرفت. شناسایی مقدماتی سویه‌های جداشده بر اساس آزمون های بیوشمیایی و سپس شناسایی مولکولی باکتری با توالی یابی 16S rRNA انجام شد. حذف کروم در شرایط آزمایشگاه با سویه باکتریایی و نانوذرات بطور جداگانه با اسپکترومتر جذب اتمی (AAS) بررسی شد.
یافته ها: باکتریتجزیه کننده کروم براساس تجزیه و تحلیل  16S rRNA و همولوژی ٩٩% ، سودوموناس پلکوگلوسی سیدا شناسایی شد. حذف کروم توسط نانو ذرات سیلیسی مزوپور در غلظت ٣٠٠ میکروگرم در میلی لیتر بیشتر از سویه جدا شده باکتری بوده و میزان حذف را تا ٧٥ درصد نشان داد. اما با افزایش غلظت کروم در محیط به میزان  بیش از  ٦٠٠ میکروگرم در میلی لیتر ، توانایی حذف کروم توسط باکتری نسبت به نانو ذرات سیلیسی مزوپور، به میزان ٨٠ درصد به ٧۲ درصد  عملکرد بهتری نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که جدایهسودوموناس پلکوگلوسی سیدا و نانوذرات می توانند برای حذف کروم از خاک ها و آب های آلوده استفاده شوند. همچنین به منظور به منظور افزایش کارایی حذف کروم، استفاده هم زمان از باکتری حذف کننده کروم و نانو جاذب استفاده پیشنهاد می شود.
 

کلیدواژه‌ها