حذف زیستی کروم توسط جدایه باکتریایی سودوموناس پلکوگلوسیسیدا و نانوذرات سیلیسی مزوپور از خاک های آلوده به نفت ساحل کیاشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: حضور فلزات سنگین سمی و سرطان زا همچون کروم در فاضلاب صنعتی، یک آلودگی مهم برای خاکهای کشاورزی و منابع طبیعی آب محسوب می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی حذف کروم با یک جدایه باکتریایی از خاک آلوده در مقایسه با نانوذرات سیلیسی مزوپوری می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش به منظورجداسازی باکتری تجزیه کننده کروم، نمونه برداری از خاک های مناطق مختلف نفتی ساحل کیاشهر صورت گرفت. شناسایی مقدماتی سویه‌های جداشده بر اساس آزمون های بیوشمیایی و سپس شناسایی مولکولی باکتری با توالی یابی 16srRNA انجام شد. حذف کروم در شرایط آزمایشگاه با سویه باکتریایی و نانوذرات بطور جداگانه با اسپکترومتر جذب اتمی (AAS) بررسی شد.
یافته ها: باکتری تجزیه کننده کروم براساس تجزیه و تحلیل 16SrRNA و همولوژی 99% ، سودوموناس پلکوگلوسیسیدا شناسایی شد. حذف کروم توسط نانو ذرات سیلیسی مزوپور در غلظت 300 میکروگرم در میلی لیتر بیشتر از سویه جدا شده باکتری بوده و میزان حذف را تا ٧٥ درصد نشان داد. اما با افزایش غلظت کروم در محیط به میزان بیش از 600 میکروگرم در میلی لیتر ، توانایی حذف کروم توسط باکتری نسبت به نانو ذرات سیلیسی مزوپور، به میزان ٨٠ درصد به ٧۲ درصد عملکرد بهتری نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر مشخص گردید: جدایه سودوموناس پلکوگلوسیسیدا و نانوذرات می توانند برای حذف کروم از خاکها و آبهای آلوده استفاده شوند. همچنین پیشنهاد می شود جهت حذف کروم به طور همزمان از باکتری حذف کننده کروم و نانو جاذب ها جهت افزایش کارایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها