بهینه سازی شرایط رشد و تولید رنگدانه‌های کارتنوئیدی جدا شده از گونه‌های میکروکوکوس و رودوتورولا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Iran

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه - ایران.

چکیده

سابقه و هدف: منابع بیولوژیک رنگدانه‌ها به دلیل تفاوت آن‌ها در خواص و شرایط تولید در مقایسه با روش‌های تولید شیمیایی، مورد توجه پژوهشگرانِ این رشته ها قراراست. هدف از این مطالعه جداسازی کارتنوئیدهای تولیدی از گونه‌های میکروکوکوس و رودوتورولا از منابع خاکی، بهینه‌سازی شرایط کشت برای تولید زیست توده  و شناسایی رنگدانه کارتنوئیدی جدا شده بوده است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی توصیفی بر روی 104 نمونه‌ی میکروکوس و رودوتورولا (جدا شده از خاک مناطق کویری استان کرمان) انجام گرفت. سویه‌های میکروکوکوس لوتئوس و رودوتورولا موسیلاجینوسا مولد کارتنوئید، توسط آنالیز 16S rRNA شناسایی شدند. شرایط بهینه برای تولید بیومس و کارتنوئید تعیین گردید. رنگدانه‌های جدا شده به کمک اسپکتروفتومتری و FT-IR شناسایی گردیدند.
یافته‌ها: شرایط بهینه‌ی رشد و تولید رنگدانه از لحاظ دما برای هر دو تولید کننده‌ی رنگدانه دمای 25 درجه‌ی سلسیوس بوده است. pH برای باکتری‌ها 7 و برای مخمرها 5/6 شرایط بهینه را ایجاد نمود. یک درصد کربن در محیط کشت برای هر دو (باکتری و مخمر) شرایط بهینه بود و درصد نیتروژن برای باکتری میکروکوکوس لوتئوس دو درصد و برای مخمر رودوتورولا موسیلاجینوسا یک درصد بوده است.
نتیجه‌گیری: داده‌های به دست آمده در مطالعه حاضر نشان دادکه میکروارگانیسم‌های شناسایی شده در این مطالعه به عنوان منبع بالقوه بومی خاک ایران در تولید کارتنوئید تجاری به حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات