بهینه‌سازی شرایط رشد و تولید رنگدانه‌های کارتنوئیدی جدا شده از گونه‌های میکروکوکوس و رودوتورولا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Iran

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه - ایران.

چکیده

چکیده
پیشینه: منابع بیولوژیک رنگدانه‌ها به دلیل تفاوت آن‌ها در قوانین و شرایط تولید در مقایسه با روش‌های تولید شیمیایی، در کانون توجه محققین این موضوع قرار گرفته است. هدف از این مطالعه جداسازی کارتنوئیدهای تولیدی از گونه‌های میکروکوکوس و رودوتورولا از منابع خاکی، بهینه‌سازی شرایط کشت برای تولید بیومس و کارتنوئید و شناسایی رنگدانه جدا شده بوده است.
مواد و روش‌ها: سویه‌های M.luteus )میکروکوکوس لوتئوس) و R. mucilaginosa (رودوتورولا موسیلاجینوسا) مولد کارتنوئید جدا شده از خاک مناطق کویری در استان کرمان، ایران، توسط آنالیز 16s rRNA شناسایی شدند. شرایط بهینه برای تولید بیومس و کارتنوئید تعیین گردید. رنگدانه‌های جدا شده شناسایی گردیدند.
نتایج: شرایط بهینه‌ی رشد و تولید رنگدانه از لحاظ دما برای هر دو تولید کننده‌ی رنگدانه دمای 25 درجه‌ی سلسیوس بوده است. pH برای باکتری‌ها 7 و برای مخمرها 5/6 شرایط بهینه را ایجاد نمود. یک درصد کربن در محیط کشت برای هر دو (باکتری و مخمر) شرایط بهینه بود و درصد نیتروژن برای باکتری M.luteus دو درصد و برای مخمر R. mucilaginosa یک درصد بوده است.
بحث: داده‌های به دست آمده در مطالعه حاضر نشان دادکه میکروارگانیسم‌های شناسایی شده در این مطالعه به عنوان منبع بالقوه بومی خاک ایران در تولید کارتنوئید تجاری به حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها