بهینه‌سازی تولید زیست‌توده باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس در سطح نیمه‌صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان،لاهیجان،ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم ،پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان،لاهیجان،ایران

3 گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: باکتری‌های پروبیوتیک نقش بسیار مهمی در بهبود فلور طبیعی روده داشته و مانع رشد باکتری‌های مضر در دستگاه گوارش شده و ازنظر اهداف دارویی و درمانی دارای اهمیت می‌باشند. هدف از این مطالعه بهینه‌سازی تولید زیست‌توده باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس GG ATCC53103 ) Lactobacillus rhamnosus  (با استفاده از روش طراحی آزمون است.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق از باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس استفاده شد. به‌منظور بهینه‌سازی از روش طراحی پلاکت- برمن استفاده گردید. تمام کشت های محیط پایه و بهینه‌شده در فرمانتور 1300 لیتری شرکت پارس پاد انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که منابعملاس چغندرقند، گلوکز و کازئین بیشترین اثر را در تولید زیست‌توده لاکتوباسیلوس رامنوسوس دارند. گلوکز با کازئین و ملاس چغندرقند اثر هم‌افزایی داشته و موجب افزایش تولید زیست‌توده می‌شوند. پس از بهینه‌سازی، محیط کشت دارای مقادیر ترکیبات زیر به ازای گرم در لیتر: گلوکز 50/112، ملاس چغندرقند 25/56، کازئین 75/18، عصاره مخمر 75/18، K2HPO4 13/13، تویین 80 88/1، 7H2O.MgSO43750/0، MnSO4. 4H2O 0750/0، CaCl2. 2H2O 1875/0 و سایمتیکن 25/1 به‌منظور تولید بهترین زیست‌توده توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس مشخص گردید. میزان زیست‌توده بیشتر از دو برابر نسبت به شرایط محیط کشت پایه افزایش پیدا کرد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تولید زیست‌توده باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس در سطح نیمه‌صنعتی درفرمانتور 1300 لیتری ، امکان تولید صنعتی زیست‌توده لاکتوباسیلوس رامنوسوس وجود خواهد داشت.همچنین کشت این باکتری به‌صورت صنعتی در شرایط کشت ناپیوسته تغذیه شونده و متداوم به‌عنوان یک پروبیوتیک تجاری پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات