تنوع ژنتیکی ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی و سفیدبالک ناقل آن بمیزیا تاباسی در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

2 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی از بیماری‌های مهم ویروسی است که از برخی از مناطق کشور گزارش شده است. در این تحقیق تنوع ژنتیکی جدایه‌های این ویروس از منطقه سیستان و سفیدبالک ناقل آن بیمیزیا تاباسی با استفاده از تعیین ترادف بخشی از ژنوم آن‌ها تجزیه و تحلیل شد. برگ بوته‌های دارای علائم این ویروس و حشرات بالغ بیمیزیا تاباسی از شهرستان‌های منطقه سیستان در فصل پاییز 1398 جمع‌آوری شدند. ردیابی ویروس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن پروتئین پوششی در سه محصول خربزه، بادمجان و فلفل انجام شد. ترادف‌های نوکلئوتیدی ژن پروتین پوششی سه جدایه این ویروس از منطقه سیستان که از خربزه، بادمجان و فلفل جدا شده بودند یکسانی نوکلئوتیدی 99-92 درصد را با سایر جدایه‌های ویرس که قبلاً گزارش شده بودند نشان دادند. درخت تبارزایی ترسیم شده براساس ترادف ژن پروتئین پوششی نشان داد که جدایه‌های منطقه سیستان با جدایه‌های ایرانی گروه‌بندی می‌شوند. بادمجان و فلفل میزبان‌های جدیدی برای ویروس در ایران بودند. تجزیه و تحلیل تبارزایی بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن زیر واحد شمارة 1 سیتوکروم اکسیداز میتوکندریایی نشان داد که نمونه‌های بیمیزیا تاباسی جمع‌آوری شده از منطقه سیستان به همراه سایر نمونه‌های بیمیزیا تاباسی ایرانی در گروه بیوتیپB قرار می‌گیرند. نمونه‌های سفید بالک شهرستان‌های زابل، زهک و هیرمند به ترتیب دارای یکسانی نوکلئوتیدی 100، 75/97 و 68/99 درصد با برخی از نمونه‌های سفید بالک استان فارس بودند. در این تحقیق جدایه‌های ویروس از منطقه سیستان با جدایه‌های ایرانی گروه‌بندی شدند و نمونه‌های بیمیزیا تاباسی جمع‌آوری شده از منطقه سیستان متعلق به بیوتیپ B بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات