پروفایل ژنی تولید انتروتوکسین جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس داری مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی در محصولات لبنی سنتی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه میکروبیولوژی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

سابقه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس از مهمترین عوامل مسمومیت غذایی در جهان است. هدف از این پژوهش ارزیابی فراوانی ژن‌های انتروتوکسینو شناسایی جدایه‌های دارای مقاومت چند دارویی در محصولات لبنی سنتی استان فارس می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش به صورت مقطعی_توصیفی بر روی 300 نمونه محصولات لبنی سنتی(پنیر، شیر، کشک، دوغ و سرشیر) انجام گرفت. شناسایی و تائید جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از آزمون‌های استاندارد بیوشیمیایی و تکثیرژن‌هایnucو 23S rRNA با روش PCR انجام شد. سپس به منظور ارزیابی ژن‌های انتروتوکسین از روشPCRچندگانه استفاده شد. همچنین حساسیت جدایه‌ها برای 16 آنتی‌بیوتیک با روش دیسک دیفیوژن مطابق معیار CLSI ارزیابی گردید.
یافته‌ها: از مجموع نمونه‌های مورد بررسی، 120 جدایه (40%)‌ استافیلوکوکوس اورئوس تشخیص داده شدند. بیشترینفراوانیآلودگی مربوط به پنیر 38 نمونه (66/31%)و کمترین آن مربوط به دوغ 10 نمونه (33/8%) بود. 91 نمونه (83/75%) از جدایه‌های آلوده حاوی ژن انتروتوکسین بودند. بیشترین فراوانی ژن‌های انتروتوکسین، مربوط به sea (17/54%) و به دنبال آن به ترتیب seb ، seg ،  see،  sedو sec  با فراوانی50%، 33/28%، 67/16%، 17/4% و 50/3% بود. همچنین از 64 سویه استافیلوکوکوس اورئوس (33/56%) دارای مقاومت چند دارویی، 54 جدایه (38/84%) واجد ژن های انتروتوکسین بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان دهنده فراوانی قابل توجه جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس دارای مقاومت چند دارویی مولد انتروتوکسین در منطقه مورد بررسی بود. از این‌رو پایش مداوم  مولکولی جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس و همچنین مقایسه پروفایل ژنتیکی جدایه‌ها با نمونه‌های کلینیکی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات