روان سازی و بازیافت نفت خام توسط بیوسورفاکتانت تولید شده از اسینتوباکتر جانسونی ABR6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 گروه پژوهش میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران.

5 گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: پسماند های جامد و نیمه جامد به عنوان لجن نفتی در مراحل مختلف پالایش نفت خام تولید می شود. تجمع پسماند نفتی در پالایشگاه منجر به کاهش کارایی پالایش نفت و  رهاسازی آن موجب آلودگی های زیست محیطی می شود. هدف از انجام این تحقیق روان سازی  نفت خام در خطوط لوله و بازیافت نفت با استفاده از بیوسورفاکتانت تولید شده توسط یک سویه ی بومی می باشد.
مواد و روش ها: جدایه های مولد بیوسورفاکتانت از مخازن نفت پالایشگاه اصفهان جداسازی شدند و غربال گری آن توسط آزمون گسترش نفت انجام شد. همچنین کشش سطحی با استفاده دستگاه تنسیومتر اندازه گیری شد. ساختار شیمیایی بیوسورفاکتانت با استفاده از آنالیزهای شیمیایی شناسایی شد. بازیافت نفت از لجن نفتی در شرایط ثابت اندازه گیری شد. تاثیرروان سازی  بیوسور فاکتانت بر روی نفت خام در خطوط لوله در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی گردید. همچنین پایداری بیوسورفاکتانت در شرایط محیطی مختلف اندازه گیری شد.
یافته ها: بهترین باکتری تولید کننده ی بیوسورفاکتانت به عنوان اسینتوباکتر جانسونی ABR6شناسایی شد و توالی ژنومی 16S rDNA آن در بانک ژن با شماره ی دسترسی 100470  MK ثبت شد. آنالیز های شیمیایی  اثبات کرد که بیوسورفاکتانت تولید شده لیپوپپتیدی است. به وسیله ی بیوسورفاکتانت حاصل از این باکتری  50 درصد نفت خام از لجن نفتی بازیافت شد و همچنین سرعت انتقال نفت خام در خطوط لوله از64 ثانیه به 35 ثانیه کاهش یافت. همچنین این بیوسورفاکتانت پایداری بالایی درw/v 5% نمک ،  گسترهpH  8 تا 10 و دمای 60 درجه سلسیوس و شرایط اتوکلاو را داشت.
نتیجه گیری:  نتایج این پژوهش نشان داد که بیوسورفاکتانت تولید شده توسط سویه ی بومیاسینتوباکتر جانسونی ABR6علاوه بر فعالیت در شرایط افراطی،  قابلیت بازیافت نفت و افزایش سرعت انتقال نفت خام در خطوط لوله را نیز دارد. بنابراین استفاده از بیوسورفاکتانت حاصل در صنایع نفت توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات