افزایش سطح بیان ژن RAGE سودوموناس آئروژینوسا در افراد مبتلا به عفونت های خونی باکتریایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی.دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ، عضو هیات علمی

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: شناسایی باکتری های عامل عفونت خونی و تعامل آن با سیستم ایمنی،اهمیت بسیار زیادی دارد.RAGE  نوعی گیرنده سلولی است که مولکول های با منشا درونی و خارجی را شناسایی می کند و CXC11  نیز درالقای پاسخ های ایمنی مناسب علیه میکروب ها شرکت می کند. هدف از این تحقیق،تعیین میزان سطح بیان این مولکول ها در بیماران با عفونت خونی و افراد سالم می باشد.
 مواد و روش ها: دراین مطالعه مورد-شاهدی، سطح بیان ژن RAGE و CXCL11 در 40 بیمار مبتلا به عفونت خونی و 40 فرد سالم به عنوان کنترل با استفاده از تکنیک  Real time-PCRمورد بررسی قرار گرفت. تشخیص عفونت خونی با انجام کشت خون و بکارگیری آزمون های بیوشیمیایی باکتریایی انجام شد.
یافته ها: سطح mRNA ژن RAGE در بیماران آلوده به سودوموناس آئروژینوسا در مقایسه با  اشریشیا کلی ، استافیلوکوکوس اورئوس و اسینتوباکتر بامانی، به طور قابل توجهی افزایش داشت.اما سطح بیان CXCL11 در بین بیماران و گروه کنترل سالم افزایش معنی داری نداشت. همچنین در مقایسه باکتری های عامل عفونت ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درعفونت خونی RAGE گیرنده مهمی در برابر سودوموناس آئروژینوسا می باشد. از این رو روش های کاهش میزان بیان مولکول هایRAGE ، می تواند نقش کاربردی در پاک سازی خون از این باکتری داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات