استخراج، خالص سازی و ارزیابی خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی رنگدانه فیکواریترین سیانوباکتری خاکزی Nostoc sp. FA1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.ایران

چکیده

سابقه و هدف:رنگ های طبیعی فیکواریترین سیانوباکتری ها، دارای ویژگی های درمانی بالقوه ای هستند. امروزه جایگزینی آنتی اکسیدان های مصنوعی با آنتی اکسیدان های طبیعی بی ضرر مورد توجه می باشد. هدف ازاین تحقیق، جداسازی و خالص سازی رنگدانه ارغوانی خوراکی فیکواریترین و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی سیانوباکتری خاکزی  FA1Nostoc sp. می باشد.
 مواد و روش ها: استخراج و خالص سازی رنگدانه فیکواریترین در چهار مرحله آماده سازی عصاره خام، رسوب گیری با آمونیوم سولفات 65 درصد، دیالیز و کروماتوگرافی تبادل آنیونی انجام گردید. سپس فعالیت آنتی اکسیدانی با روش نیتریک اکساید و فعالیت ضد میکروبی با روش انتشار در دیسک مورد بررسی قرار گرفت. 
 یافته ها: غلظت و خلوص رنگدانه فیکواریترین پس از هر مرحله خالص سازی تا 4 برابر (از 5/1 تا 22/6) افزایش یافت. بیشترین فعالیت ممانعت کنندگی رنگدانه فیکواریترین در مقابل باسیلوس سوبتلیس (5/10± 28/0) و کاندیدا آلبیکنس (98/10±006/0) یافت گردید. علاوه بر آن، نتایج حاصل از بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، افزایش معناداری را با افزایش میزان غلظت رنگدانه نشان داد.
نتیجه گیری:نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز معرفی رنگدانه های طبیعی خوراکی سیانوباکتری های خاکزی دارای ویژگی های آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی با قابلیت استفاده در صنایع غذایی و دارویی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات