اهمیت و ویژگی های مولکولی ویروس موزائیک خیار مزارع جالیزی جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

2 گروه بیماری شناسی گیاهی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

سابقه و هدف: ویروس موزاییک خیار( (CMV یک کوکوموویروس با انتشار جهانی و یکی از ویروس های مهم کدوئیان و سایر محصولات است که سبب کاهش قابل توجه محصول می گردد. این پژوهش به منظور به دست آوردن اطلاعاتی در مورد انتشار، اهمیت و ویژگی مولکولی CMV در مزارع جالیزی منطقه جهرم انجام شد.
 مواد و روش­ ها: 147 نمونه گیاهی مشکوک به علایم CMV  از برگ های بوته های ارقام مختلف خیار، کدو، هندوانه و خربزه از مزارع مختلف کدوئیان و گلخانه های خیار شهرستان جهرم جمع آوری و با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزا(DAS-ELISA) و آزمون مولکولی RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند. محصولات PCR مربوط به دو جدایه از روستاهای قطب آباد و هورموج تعیین توالی  و با 18 توالی NCBI مقایسه شدند. سپس درخت فیلوژنتیکی با کمک نرم افزار های ClustalW و MEGA6 با روش  Neighbor-Joining   ترسیم گردید.
 یافته ها: با استفاده از آزمون الیزا 59 نمونه آلوده به CMV تشخیص داده شد. واکنش RT-PCR نیز آلودگی­ها را تأیید نمود. آنالیز توالی ها نشان داد که دو جدایه  CMV-JS1و  CMV-JS2شهرستان جهرم همراه با جدایه های M21464.1، AJ242585، AJ866272.1،L40953.1 به ترتیب از استرالیا، چین، هند و آفریقای جنوبی در یک زیر گروه قرار می­گیرند.
 نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آلودگی قابل توجهی به ویروس موزائیک خیار در مزارع جالیزی منطقه جهرم وجود دارد که می تواند کاهش محسوس محصول را به دنبال داشته باشد. به دلیل دامنه میزبانی وسیع CMV و امکان انتقال به­وسیله شته­ها، از این رو توصیه می­گردد که علاوه بر کنترل علف­های هرز در مزارع مبارزه با شته­ها نیز انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات